Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie "Zielona Dolina"

INFORMACJE DLA RODZICÓW

GODZINA DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELA:

W każdy poniedziałek o godz.15:00 w sali JEŻYKI na piętrze.

 

 

MARZEC 2022/2023

W MARCU W GRUPIE NIEDŹWIADKI REALIZOWANE BĘDĄ

NASTĘPUJĄCE BLOKI TEMATYCZNE:

 

I TYDZIEŃ (27.02.23r. - 03.03.23r.)

Temat tygodnia: KIEDY ŻYWŁY DINOZAURY?

 • Roślinożerne olbrzymy
 • Groźni mięsożercy
 • Czy to smak?
 • Kto się zna na dinozaurach?
 • Park jurajski

Podstawa programowa: I.5, 6, IV.2, 5, 7, 8, 18.

Cele główne:
- zdobywanie wiedzy na temat dinozaurów,
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
- rozwijanie wiedzy na temat dinozaurów,
- rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
- doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami: wysoki, niski,
- zapoznanie z dinozaurami mięsożernymi,
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- opanowanie melodii tekstu piosenki,
- rozwijanie umiejętności działania w skupieniu,
- ćwiczenie spostrzegawczości,
- poznanie pracy paleontologa,
- rozwijanie sprawności ruchowej,
-rozwijanie sprawności manualnej,
- rozwijanie umiejętności działania w skupieniu,
- rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
zapoznanie miejscem – puszczą jurajską.

Cele operacyjne
Dziecko:
- odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu,
- rozpoznaje i nazywa wybrane dinozaury,
- wskazuje różnice i podobieństwa w wyglądzie dinozaurów,
- układa figurki według wielkości,
- posługuje się określeniami: wysoki, niski,
- poznaje nazwy dinozaurów mięsożernych,
- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
- koncentruje się podczas działania, reaguje ruchem na zmiany dynamiczne,
- wykonuje ustalone polecenia na sygnał-dźwięk instrumentu,
- wskazuje różnice między smokami, a dinozaurami,
- odkrywa figurki ukryte w przygotowanych materiałach plastycznych,
- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
- wykonuje pracę plastyczną zgodnie z instrukcją,
- potrafi się skupić na wykonywanej czynności,
- zgodnie współdziała w grupie,
- wie, co to jest puszcza jurajska.

II TYDZIEŃ (06.03.23r. - 10.03.23r.)

Temat tygodnia: JAKA JEST POGODA W MARCU?

 • Przysłowia o pogodzie
 • Wiosenne zjawiska pogodowe
 • Żywioły
 • Dobroczynny wpływ pogody
 • Prognoza pogody

Podstawa programowa: I.5, III.5,  IV.2, 5, 6, 7, 8, 18, 19.

Cele główne:
- rozwijanie mowy,
- zwrócenie uwagi na nagłe zmiany pogody charakterystyczne dla wczesnej wiosny,
- rozwijanie sprawności manualnej.
- określenie pogody i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia,
- rozwijanie umiejętności matematycznych,
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- rozwijanie koncentracji uwagi podczas działania,
- rozwijanie poczucia rytmu,
- zapoznanie z występującymi w przyrodzie czterema żywiołami,
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- założenie hodowli roślin,
- kojarzenie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla marcowej poody,
- rozwijanie umiejętności manualnych,
- rozpoznawanie znaków synoptycznych.
 

Cele operacyjne
Dziecko:
- wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu i ilustracji do opowiadania,
- dostrzega nagłe zmiany pogody charakterystyczne dla wczesnej wiosny,
- wykonuje wczesnowiosenny obrazek z wykorzystaniem pasteli suchych,
- określa pogodę i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla przedwiośnia,
- klasyfikuje elementy według rodzaju, wielkości, przelicza, stosując nazwy liczebników głównych,
- uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
- w skupieniu wykonuje zadania,
- wykonuje określone ruchy do muzyki,
- wymienia nazwy czterech żywiołów,
- uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
- zakłada wspólnie z innymi dziećmi hodowle wybranych roślin,
- wymienia zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla marcowej pogody,
- ozdabia kolorowe symbole pogody elementami twarzy,
- poprawnie odczytuje i dobiera znaki synoptyczne.
 

 

III TYDZIEŃ (13.03.23r. - 17.03.23r.)

Temat tygodnia: PO CZYM MOŻNA POZNAĆ, ŻE NADCHODZI WIOSNA?

 • Książki z mojej półki
 • Prace w ogrodzie
 • Przyloty ptaków
 • Wiosenna pogoda
 • Wiosenne kwiaty

Podstawa programowa: I.5, 6, 9, III.2, 9, IV.1, 2, 5, 8, 9, 18.

Cele główne:
- zapoznanie z charakterystycznymi cechami wczesnej wiosny,
- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania,
- rozwijanie sprawności manualnej,
- rozwijanie sprawności ruchowych,
- rozwijanie spostrzegawczości i percepcji wzrokowej,
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- wyrabianie umiejętności reagowania na dźwięki poprzez ruch,
- zapoznanie z pierwszymi ptakami przylatującymi na wiosnę do Polski,
- kształtowanie poprawności gramatycznej wypowiedzi ustnej,
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- poznawanie właściwości wody,
- wdrażanie do samodzielnego działania, badania rzeczywistości, wnioskowania,
- zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami,
- rozpoznanie sprawności manualnej,
- rozwijanie aktywności twórczej.

Cele operacyjne
Dziecko:
- odnajduje i wskazuje na obrazku oznaki wiosny, wybiera i umieszcza we wskazanych miejscach odpowiednie naklejki,
- odpowiada na pytania związane z opowiadaniem,
- wykonuje sylwetę ślimaka,
- liczy w dostępnym sobie zakresie, dostrzega rolę ostatniego liczebnika,
- wskazuje różnice między kwiatami, odszukuje takie same narzędzia i otacza je pętlą,
- uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
- działa zgodnie z rytmem proponowanym przez N.,
- rozpoznaje i nazywa ptaki przylatujące do Polski wiosną, wymienia rzeczy niezbędne do zbudowania gniazda,
- buduje proste zdania, tworzy zdrobnienia, opisuje wygląd ptaków, kończy rozpoczęte zdanie,
- uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
- określ właściwości wody, wyjaśnia zjawiska związane ze stanami skupienia wody,
- aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych, wyciąga wnioski,
- nazywa pierwsze kwiaty, które kwitną wiosną,
- wykonuje przestrzenną sylwetę żonkila,
- aktywnie uczestniczy w zabawach teatralnych, odkrywa przyjętą rolę.
 

 

IV TYDZIEŃ (20.03.23r. – 24.03.23r.)

Temat tygodnia: Z CZEGO JEST TO ZROBIONE?

 • Gliniany dzbanek
 • Chleb
 • Ser biały
 • Wełniany sweterek
 • Kolorowy papier

Podstawa programowa: I.5, III.4, 5, 8, 9, IV.1, 2,5, 6, 8, 11, 12, 14, 18, 19.

Cele główne:
- rozwijanie mowy,
- budzenie zainteresowań dotyczących gliny i produkcji przedmiotów ceramicznych,- rozwijanie wrażliwości dotykowej oraz sprawności manualnej,
- zapoznanie z etapami produkcji chleba i różnymi rodzajami pieczywa,
- rozwijanie umiejętności matematycznych,
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- ćwiczenie szybkiej reakcji na hasło,
- rozwijanie poczucia rytmu,
- zdobywanie informacji na temat pochodzenia i zastosowania mleka,
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- poznanie właściwości fizycznych wełny, pobudzenie zmysłów,
- wzbogacenie wiedzy na temat budowy owcy,
- rozwijanie umiejętności manualnych,
- utrwalenie wiadomości na temat wybranych zawodów i pochodzenia wybranych produktów.

Cele operacyjne
Dziecko:
- wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu i ilustracji do opowiadania,
- wymienia właściwości gliny, poznaje etapy powstawania przedmiotów ceramicznych,
- bada właściwości gliny, lepi ptaka z gliny, ozdabia ptaka elementami,
- wypowiada się na temat poszczególnych etapów produkcji chleba, nazywa pieczywo różnego rodzaju,
- odkodowuje informacje; grupuje elementy według koloru; przelicza stosując nazwy liczebników głównych,
- uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
- wskazuje odpowiednią część ciała na hasło N.,
- wykonuje określone ruchy do muzyki,
- rozpoznaje i nazywa produkty, które otrzymuje się z mleka,
- uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
- wymienia właściwości wełny, bada je za pomocą zmysłów – wzroku i dotyku,
- poznaje budowę owcy,
- wykonuje owcę, dokleja i rysuje elementy,
- wymienia nazwy zawodów i surowce, z których powstały wybrane produkty.
 

V TYDZIEŃ ( 27.03.23r. – 31.03.23r.)

Temat tygodnia: JAKIE WZORY I KOLORY MAJĄ PISANKI?

 • Zwyczaje świąteczne
 • Koszyczek wielkanocny
 • Życzenia
 • Wielkanocne savoir-vivre
 • Pisanki

Podstawa programowa: I.5, 7, 9, III.2, 4, 5, IV.2, 5, 7, 8,  9, 19.

Cele główne:
- zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi,
- zachęcenie do wypowiadania się w grupie,
- rozwijanie sprawności manualnej,
- poznanie tradycji związanej z przygotowaniem koszyczka wielkanocnego,
- rozwijanie orientacji przestrzennej,
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- reagowanie na zmiany dźwięków instrumentu,
- doskonalenie umiejętności poruszania się z rekwizytem,
- wzbogacenie wiadomości na temat zwyczajów wielkanocnych,
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- rozbudzenie ciekawości poznawczej,
- zapoznanie z tradycją malowania pisanek,
- rozwijanie sprawności manualnych,
- rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

Dziecko:
- opisuje obrazki związane tematycznie z tradycjami wielkanocnymi,
- wypowiada się na forum grupy,
- wykonuje sylwetę wielkanocnego kurczaka,
- nazywa produkty znajdujące się w koszyczku wielkanocnym, wskazuje brakujący produkt,
- układa styropianowe jajko zgodnie z treścią rymowanki i instrukcjami N., określa położenie jajka, posługując się określeniami: w, za, przed, do, obok, na,
- uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
- porusza się zgodnie z rytmem instrumentu,
- wykonują określone ruchy do piosenki, wykorzystując rekwizyt,
- opisuje pisanki na kartkach wielkanocnych, formułuje życzenia wielkanocne poprane pod względem gramatycznym,
- uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
- aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych,
- wypowiada się na temat tradycji malowania pisanek,
- ozdabia sylwetę jajka według własnego pomysłu,
- układa obrazki historyjki według właściwej kolejności.

 

KALENDARIUM MARZEC  – GRUPA „NIEDŹWIADKI”

 

6 MARZEC – JOGA
8 MARZEC - DZIEŃ KOBIET
13 MARZEC- MUZYKA DLA SMYKA
20 MARZEC – JOGA
21 MARZEC   -  PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
22 MARZEC – WYCIECZKA „ZACZAROWANY ŚWIAT”
27 MARZEC – MUZYKA DLA SMYKA

 

 

 

CELE ZAJĘĆ JOGI:

I 4, I 5, I 8, III 2, III 5, III 8

Cele ogólne:
- komunikuje potrzebę ruchu,
- uczestniczy w zabawie ruchowej,
- wykonuje różne formy ruchu,
- wykonuje ćwiczenia kształcące prawidłową postawę ciała,
- przestrzega zasad.

Cele operacyjne:
- bierze udział w zajęciach ruchowych,
- umacnia relacje z rówieśnikami.

 

CELE ZAJĘĆ MUZYKI:

I 4, I 5, I 8, II 5, II 7, II 8

Cele ogólne:
- wspomaganie rozwoju dziecka,
- kształcenie sprawności ruchowej,
- kształcenie prawidłowej postawy u dzieci,
- rozwijanie indywidualnych zainteresowań tanecznych.

Cele operacyjne:
- dostrzega rytmy,
- nabywa umiejętności swobodnego poruszania się,
- dostrzega proste rytmy i kontynuuje je.
 

************************************

GRUPA NIEDŹWIADKI - DZIECI 4 LETNIE

WSZYSTKOM PRZEDSZKOLAKOM ORAZ RODZICOM ŻYCZYMY BEZPIECZNYCH, ZDROWYCH I FANTASTYCZNYCH FERII ZIMOWYCH.

SZCZĘSLIWIE DO NAS WRACAJCIE.

 

DLA TYCH, KTÓRZY SPĘDZĄ TEN CZAS W PRZEDSZKOLU PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY:

PLAN PRACY  - FERIE ZIMOWE  – 13-24.02.2023

GRUPY ŁĄCZONE

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE

TEMAT ZAJĘĆ

CELE OPERACYJNE I AKTYWNOŚCI

13.02.2023 (PONIEDZIAŁEK)

DZIEŃ RADIA

„My się zimy nie boimy i wesoło się bawimy” – zabawy z muzyką

 

 

Po południu:

„Sporty zimowe” – rozwiązywanie zagadek

DZIECKO:

GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA – ROZWIJANIE MOWY

- DZIECKO NAGRYWA SWÓJ GŁOS NA DYKTAFON

- ZAPOWIADA ULUBIONĄ PIOSENKĘ

14.02.2023 (WTOREK)

EKSPERYMENTY

„Doświadczamy i wiedzę zdobywamy” – zabawy ze śniegiem/wodą

 

 

Po południu:

„Zdrowo i sportowo”

DZIECKO :

 

- ROZWIJA POTRZEBY POZNAWANIA ŚWIATA,

- POZNAJE  WŁAŚCIWOŚCI WODY

- ROZWIJA SPOTRZEGANIE WZROKOWE

- AKTYWNIE UCZESTNICZY W ZABAWACH RUCHOWYCH

- ROZUMIE POTRZEBY ZDROWEGO ODŻYWIANIA

 

15.02.2023 (ŚRODA)

DZIEŃ HIPOPOTAMA

„Zwierzęta egzotyczne” –

 

 

Po południu:

„Sporty zimowe”

DZIECKO:

- ZNA WYBRANE ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE

- WYKONUJE PRACĘ PLASTYCZNĄ

- ODPOWIADA NA PYTANIA NA PODSTAWIE WYSŁUCHANEGO TEKSTU

- AKTYWNIE UCZESTNICZY W ZABAWACH RUCHOWYCH

 

16.02.2023 (CZWARTEK)

TŁUSTY CZWARTEK

„Zajęcia kulinarne”

 

Po południu:

„Piramida zdrowia” –

DZIECKO:

 

- BAWI SIĘ MASĄ PLASTYCZNĄ

- ZNA ZASADY ZDROWEGO ODŻYWIANIA

- KOSZTUJE PĄCZKA

17.02.2023 (PIĄTEK)

DZIEŃ KOTA

„Zwierzęta domowe”

 

Po południu:

„Zimowa gimnastyka”

 

DZIECKO:

 

-ROZWIJANIE EMPATII

- PRZEKAZYWANIE INFORMACJI NA TEMAT PRAWIDŁOWEJ OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

- WYRABIANIE SZACUNKU DLA ZWIERZĄT

- ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ

20.02.2023 (PONIEDZIAŁEK)

DZIEŃ WAŻNYCH SŁOW

„Dzień dobry, Dowidzenia  ” – używamy tych słów każdego dnia

 

 

Po południu:

„Bądź ostrożny” 

 

DZIECKO:

 

- STOSUJE SIĘ DO PRZYJĘTYCH NORM I ZASAD ZACHOWANIA

- UŻYWA ZWROTÓW GRZECZNOŚCIOWYCH DZIEŃ DOBRY, DO WIDZENIA, PROSZĘ, DZIĘKUJĘ

- WYPOWIADA SIĘ NA TEMAT OPOWIADANIA ORAZ WŁASNYCH DOŚWIADCZEŃ

21.02.2023 (WTOREK)

WYJŚCIE DO ZPK NA TEATRZYK

”EKONOLULU”

 

 

Po południu:

„Sporty zimowe” 

 

DZIECKO:

 

- WIE JAK NALEŻY ZACHOWAĆ SIĘ W CZASIE SPEKTAKLU TEATRALNEGO,

- ZNA ZAWODY (AKTOR, SCENARZYSTA, REZYSER)

- UCZESNICZY W ZABAWACH RUCHOWYCH

22.02.2023 (ŚRODA)

DZIEŃ HARCERZA

„Spotkanie z harcerzami”

 

 

Po południu:

„Numery alarmowe”

 

DZIECKO:

 

- POZNAJE ZADANIA HARCERZA

- ZABAWY Z HARCERZAMI

- ZNA ZASADY DOBREGO POSTĘPOWANIA WZGLĘDEM INNYCH

- UŻYWA WAŻNYCH SŁÓW

- ZNA NUMERY ALARMOWE I WIE KIEDY NALEŻY Z NICH KORZYSTAĆ

23.02.2023 (CZWARTEK)

KINO

„Seans filmowy”

 

 

Po południu:

„Zabawa w teatr”

 

DZIECKO:

 

- WIE JAK POWSTAJE FILM,

- ZNA SAZADY KULTURALNEGO ZACHOWYWANIA SIĘ W KINIE,

- BAWI SIĘ W TEATR

24.02.2023 (PIĄTEK)

DZIEŃ DINOZAURA

 

 

 

Po południu:

„Sporty zimowe”

 

DZIECKO:

 

- INTERESUJE SIĘ ZWIERZĘTAMI PREHISTORYCZNYMI

- WSPÓLDZIAŁA W ZABAWACH I SYTUACJACH ZADANIOWYCH,

- ROZWIJA SWOJE ZAINTERESOWANIA

- POSZERZA SWOJĄ WIEDZĘ O ŚWIECIE

- CHĘTNIE ĆWICZY

 

W MIESIĄCU LUTY PLANUJEMY

ZREALIZOWAĆ NASTĘPUJĄCE TREŚCI:

 


I TYDZIEŃ: 30.01-3.02.2023r.

Temat tygodnia: KIM BĘDĘ GDY DOROSNĘ?

• Zawody z przeszłości
• Zawody moich rodziców
• Gdy dorosnę będę …
• Sprzęty dawniej i dziś
• Wynalazki
 

Cele główne:

- rozwijanie mowy,
- stwarzanie okazji do poznawania różnych zawodów -rozwijanie sprawności manualnej,
- klasyfikowanie przedmiotów według wybranego kryterium,
- doskonalenie wiedzy ma temat różnych zawodów,
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- rozwijanie umiejętności działanie w skupieniu,
- wykonywanie ustalonych poleceń na dziwkę instrumentu,
- rozwijanie logicznego myślenia,
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego wykorzystywanych dawniej i dziś,
- zwrócenie uwagi na przesychanie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń elektrycznych.

 

Cele operacyjne
Dziecko:

- odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego opowiadania ,
- dopasowuj do przedstawicieli różnych zawodów pasujące do nich przedmioty ,
- wykonania nazwy różnych zawodów ,
- wykonuje projekt butów siedmiomilowych -klasyfikuje przedmioty według kryterium wielkości, koloru i przynależności ,
- skreśla przedmiot niepasujący do pozostałych ,
- podaje nazwy zawodów oraz przedmiotów, które są niezbędne do ich wykonywania ,
- podaje nazwy zawodów oraz przedmiotów, które są niezbędne do ich wykonywania ,
- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych ,
- ma dobrze rozwiniętą koordynację słuchowo-ruchową,
- wykonuje ustalone polecenia na dźwięk instrumentu ,
- rozwiązuje zagadki -wymienia nazwy wybranych urządzeń gospodarstwa domowego wykorzystywanych dawniej i dziś ,
- korzysta z wybranych urządzeń za zgodą i z udziałem osób dorosłych.

 

II TYDZIEŃ: 6-10.02.2023r.

Temat tygodnia: JAKA JEST MOJA ULUBIONA BAŚŃ?

• Książki z mojej półki
• Postaci z bajek
• Z wizytą w bibliotece
• Uwalniamy książkę
• Moja książka

 

Cele główne:

- rozwijanie mowy,
- budzenie zainteresowania literatura dla dzieci ,
- rozwijanie sprawności manualnej ,
- kształtowanie świadomości na temat książki jako źródła wiedzy ,
- rozwijanie umiejętności matematycznych ,
- rozwijanie supremacji ruchowej ,
- wykonywanie układu ruchowego do piosenki ,
- poznawanie zawody bibliotekarza ,rozumienie konieczności postrzegania zasad zachowania w bibliotece ,
- rozpijanie sprawności ruchowej -rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i wrażliwości dotykowej.


Cele operacyjne
Dziecko:

- wypowiada się na podstawie słuchanego tekstu i ilustracji do opowiadania,
- rozpoznaje postaci i rekwizyty pochodzące z poszczególnych bajek,
- samodzielnie wykonuje zakładkę do książki i ją zdobi,
- wymienia informacje ,jakie można znaleźć w książkach,
- klasyfikuje elementy według koloru,
- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
- właściwe reaguje na ustalone sygnały,
- wykazuje się poczuciem rytmu -poznaje prace bibliotekarza.

 

 

KALENDARIUM NA LUTY NASZEJ GRUPY:

 

1 LUTY – DZIEŃ BABCI I DZIADKA
6 LUTY – JOGA
7 LUTY – BAL KARNAWAŁOWY
13 LUTY – 26 LUTY – FERIE ZIMOWE (brak zajęć dydaktycznych)

 

 

 

 

 

W MIESIĄCU GRUDZIEŃ W GRUPIE WIEWIÓRKI REALIZOWANE BĘDĄ

NASTĘPUJĄCE BLOKI TEMATYCZNE:

 

I TYDZIEŃ (28.11.22r. - 02.12.22r.)

Temat tygodnia: KTÓRY ŻYWIOŁ JEST NAJWAŻNIEJSZY?

 • Ogień
 • Woda
 • Ziemia
 • Powietrze
 • Cztery żywioły

Cele główne:
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
- zapoznanie z ogniem jako żywiołem
- kończenie ułożonych sekwencji
- zapoznanie z wodą jako żywiołem
- wykonanie układu ruchowego do piosenki,
- zapoznanie z ziemią jako żywiołem,
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- zapoznanie z powietrzem jako żywiołem,
- rozwijanie sprawności manualnych

- podsumowanie wiedzy dotyczącej żywiołów

Cele operacyjne
Dziecko:
- wypowiada się prostymi zdaniami na określony temat,
- poznaje ogień jako żywioł i jego rolę w życiu człowieka,
- kontynuuje zaczęte wzory,
- poznaje wodę jako żywioł i jego rolę w życiu człowieka,
- manipuluje przedmiotem podczas zabaw z piosenką,potrafi tańczyć, trzymając rekwizyt, wykazuje się poczuciem rytmu podczas tańca,
- poznaje ziemię jako żywioł i jej rolę w życiu człowieka
- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
- poznaje powietrze jako żywioł i jego rolę w życiu człowieka
- wykonuje pracę plastyczną zgodnie z instrukcją.

 

II TYDZIEŃ (05.12.22r. - 09.12.22r.)

Temat tygodnia: CO CIESZY MIKOŁAJA?

 • Poznajcie św. Mikołaja
 • Prezenty, prezenciki
 • Św. Mikołaj i sanie
 • Akcja Pomagam
 • Prezent dla Mikołaja

Cele główne:
- nabywanie umiejętności skupiania uwagi na treści opowiadania,
- rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,
- rozwijanie umiejętności przeliczania wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem  liczebników głównych,
- stosowanie podczas zabaw określeń: długi – krótki, mały - duży
- opanowanie melodii i tekstu piosenki
- rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
- ćwiczenie pamięci poprzez naukę krótkich, prostych rymowanek
- rozwijanie umiejętności manualnych.

Cele operacyjne
Dziecko:
- w skupieniu słucha opowiadania, odpowiada na pytania związane z jego treścią
- rozpoznaje i nazywa emocje na twarzy św. Mikołaja, kończy rozpoczęte zdanie,
- liczy ukryte w sali pudełka i prezenty, wynik pokazuje na palcach,
- wskazuje długą i krótką wstążkę oraz małe i duże pudełka, dokonuje klasyfikacji wstążek i pasków według kryterium długi – krótki oraz pudełek według kryterium małe – duże,
- potrafi odtworzyć melodię i tekst piosenki
- reaguje na ustalone sygnały
- aktywnie uczestniczy w proponowanych przez N. ćwiczeniach,
- wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją N.
- powtarza z pamięci krótką, prostą rymowankę,
- wykonuje czapkę dla św. Mikołaja

 

III TYDZIEŃ (12.12.22r. - 16.12.22r.)

Temat tygodnia: JAKIE SPORTY UPRAWIAM ZIMĄ?

 • Bezpieczne zabawy zimą
 • Dni tygodnia
 • Sporty i zabawy zimowe
 • Badamy śnieg
 • Zimowy krajobraz

Cele główne:
- poznawanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimą
- rozwijanie mowy,
- poznawanie nazw dni tygodnia,
- kształtowanie orientacji w przestrzeni
- rozwijanie swobody ruchów podczas zabaw,
- rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- doskonalenie umiejętności szybkiej reakcji na sygnał,
- zdobywanie wiadomości dotyczących charakterystycznych cech zimy,
- rozwijanie umiejętności manualnych

 

Cele operacyjne
Dziecko:
- poznaje podstawowe zasady, których należy przestrzegać podczas zimowych zabaw i uprawiania zimowych sportów
- wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu i ilustracji do opowiadania
- dostrzega rytm dni tygodnia, wymienia nazwy dni tygodnia we właściwej kolejności,
- utrwala znajomość położenia przedmiotów w przestrzeni, stosuje słowa: na, pod, obok, za,
- integruje się z rówieśnikami podczas wspólnej zabawy,
- odpowiednio reaguje na ustalone sygnały,
- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach,
- uważnie słucha instrukcji N. i poprawnie wykonuje polecenia,
- wymienia charakterystyczne cechy zimy,
- wykonuje zimowy obrazek techniką malowania pastą do zębów.

 

IV TYDZIEŃ ( 19.12.22r. - 23.12.22r.)

Temat tygodnia: O CZYM W ŚWIĘTA KAŻDY Z NAS PAMIĘTA?

 • Przygotowania do świąt
 • Świąteczne życzenia
 • Tradycje bożonarodzeniowe
 • Magia świąt
 • Wigilijne niespodzianki

Cele główne:
- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu literackiego,
- poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
- doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami : mały – duży, krótki – długi, nisko – wysoko,
- zapoznanie ze zwyczajem składania życzeń świątecznych i wysyłania kart z życzeniami,
- rozwijanie umiejętności działania w skupieniu,
- rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- zachęcanie do dbałości o utrzymywanie prawidłowej postawy ciała,
- kształtowanie umiejętności społecznych,
- rozwijanie umiejętności manualnych.

Cele operacyjne
Dziecko:
- słucha opowiadania i odpowiada na pytania związane z jego treścią,
- wypowiada się na temat tradycji związanych za świętami Bożego Narodzenia,
- posługuje się określeniami: mały – duży, długi – krótki, wysoko – nisko,
- wyjaśnia w jaki sposób ludzie składają sobie życzenia, koczy rozpoczęte zdanie,
- wykonuje ustalone polecenia na sygnał – dźwięk instrumentu,
- odpowiednio reaguje na ustalone sygnały,
- uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
- przyjmuje podczas ćwiczeń prawidłową postawę ciała,
- wymienia osobę, którą chce obdarować, sprawia innym niespodzianki,
- wykonuje kartkę świąteczną.

 

 

KALENDARIUM GRUDZIEŃ – GRUPA „NIEDŹWIADKI”

5 GRUDZIEŃ   – MUZYKA DLA SMYKA

6 GRUDZIEŃ – MIKOŁAJKI W PRZEDSZKOLU

7 GRUDZIEŃ  - WYJAZD MIKOŁAJKOWY DO RUDY ŻMIGRODZKIEJ

12 GRUDZIEŃ – JOGA

18 GRUDZIEŃ – JASEŁKA PRZEDSZKOLNE

19 GRUDZIEŃ – MUZYKA DLA SMYKA

22 GRUDZIEŃ – WIGILIA GRUPOWA

23 GRUDZIEŃ – 2 STYCZEŃ – PRZERWA ŚWIĄTECZNA


 

LISTOPAD  2022/2023

 

W MIESIĄCU LISTOPAD W GRUPIE NIEDŹWIADKI REALIZOWANE BĘDĄ

NASTĘPUJĄCE BLOKI TEMATYCZNE:

 

I TYDZIEŃ (01.11.22r. - 04.11.22r.)

Temat tygodnia: JAKIE SĄ MOJE OBOWIĄZKI?

 • Członkowie rodziny
 • Drzewo genealogiczne
 • Prawa i obowiązki
 • Miejsce, w którym mieszkam
 • Domy małe i duże

Cele główne:
- poznanie obowiązków poszczególnych członków rodziny,
- zachęcenie do pomagania rodzicom w wykonaniu domowych obowiązków,
- zapoznanie z możliwością zapisania wybranych czynności za pomocą prostych symboli,
- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania poleceń,
- doskonalenie umiejętności wykorzystania rekwizytu podczas zabawy z piosenką,
- integracja z grupą,
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- zachęcenie do dbałości o utrzymanie prawidłowej postawu ciała,
- poznanie zabudowy charakterystycznej dla środowiska miejskiego i środowiska wiejskiego,
- rozwijanie sprawności manualnych.
 

Cele operacyjne
Dziecko:
- wymienia obowiązki domowe poszczególnych członków rodziny,
- wyjaśnia, dlaczego obowiązki są ważne oraz deklaruje chęć pomocy w ich wykonaniu,
- wykonuje czynności, które zostały zakodowane za pomocą wspólnie ustalonych symboli,
- wykonuje polecenia,
- manipuluje przedmiotem podczas zabaw z piosenką,
- bierze czynny udział w zabawach,
- aktywnie uczestniczy w proponowanych przez N. ćwiczeniach,
- przyjmuje podczas ćwiczeń prawidłową postawę ciała,
- nakleja elementy na konturach małych i dużych domów, dorysowuje brakujące elementy na obrazku,
- wskazuje na zdjęciach domy charakterystyczne dla miasta i dla wsi, wymienia główne elementy domu.
 

II TYDZIEŃ (07.11.22r. - 11.11.22r.)

Temat tygodnia: CO POWINIENIEM WIEDZIEĆ O POLSCE?

 • Legenda o powstaniu Polski
 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
 • Polska – moja ojczyzna
 • Znane Polki i znani Polacy
 • Polska i jej sąsiedzi

Cele główne:
- poznanie symboli narodowych,
- rozwijanie mowy,
-  zapoznanie z wyglądem flagi Polski i znaczeniem barw na fladze,
- rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni,
- rozwijanie umiejętności wykonywania elementów ruchu z rekwizytem,
- doskonalenie percepcji słuchowej,
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- zachęcenie do dbałości o utrzymywanie prawidłowej postawy ciała,
- zapoznanie z wyglądem i znaczeniem kokardy narodowej,
- rozwijanie umiejętności manualnych.

Cele operacyjne
Dziecko:
- rozpoznaje i nazywa symbole narodowe (godło, flaga), słucha hymnu polskiego,
- wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu i obrazka do opowiadania,
- rozpoznaję flagę Polski, wypowiada się na temat jej wyglądu i znaczenia barw na fladze,
- określa położenie przedmiotów w przestrzeni, stosuje pojęcia: góra, dół, na górze, na dole,
- wykonuje swobodne improwizacje ruchowe do muzyki,
- w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej,
- aktywnie uczestniczy w proponowanych przez N. ćwiczeniach,
- przyjmuje podczas ćwiczeń prawidłowa postawę ciała,
- rozpoznaje kokardę narodową, wypowiada się na temat jej kolorów i znaczenia,
- wykonuje biało-czerwoną kokardę narodową.

III TYDZIEŃ (14.11.22r. - 18.11.22r.)

Temat tygodnia: JAKI JEST MÓJ KRAJ?

 • W świecie polskich legend
 • Potrawy regionalne
 • Stroje i muzyka z różnych zakątków Polski
 • Dzień pluszowego misia
 • Podróż po Polsce

Cele główne:
- budzenie poczucia tożsamości narodowej poprzez poznawanie wybranych legend polskich,
- rozwijanie mowy,
- rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jakość,
- zapoznanie z elementami miejscowego folkloru,
- rozwijanie koordynacji śłuchowo-ruchowej,
- kształcenie poczucia rytmu,
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- doskonalenie umiejętności szybkiej reakcji na sygnał,
- rozwijanie sprawności manualnej,
- rozwijanie umiejętności skupienia uwagi na treściach przekazywanych przez N.
 

Cele operacyjne
Dziecko:
- z uwagą słucha legendy,
- wypowiada się prostymi zdaniami na temat ilustracji oraz odpowiada na pytania związane z treścią legendy,
- porównuje i klasyfikuje obrazki z piernikami według kształtu,
- rozpoznaje i nazywa regionalne wypieki – pierniki i obwarzanki,
- wykonuje płynne ruchy, obrazując prezentowany tekst,
- powtarza rytmy proponowane przez N.,
- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach,
- uważnie słucha instrukcji N. i poprawnie wykonuje polecenia,
- wykonuje przestrzenną sylwetę smoka,
- z uwagą słucha ciekawostek o wybranych miejscach w Polsce.

 

IV TYDZIEŃ (21.11.22r. - 25.11.22r.)

Temat tygodnia: GDZIE MOŻNA ZOBACZYĆ MAŁĄ NIEDŹWIEDZICIĘ I WIELKĄ NIEDŹWIEDZICĘ?

 • Nasza gwiazda
 • Układ Słoneczny
 • Niebo w listopadzie
 • Podróż w nieznane
 • Ufoludki

Cele główne:
- rozwijanie mowy,
- zdobywanie informacji na temat gwiazd,
- poznawanie wyglądu i nazw planet Układu Słonecznego,
- rozwijanie umiejętności matematycznych,
-integrowanie się z rówieśnikami podczas wspólnych zabaw przy muzyce,
- rozwijanie swobody ruchów,
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- doskonalenie umiejętności szybkiej reakcji na sygnał,
- rozwijanie spostrzegawczości,
- rozwijanie umiejętności manualnych.

Cele operacyjne
Dziecko:
- wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu i ilustracji do opowiadania,
- rozpoznaje i nazywa wybrane gwiazdy,
- powtarza nazwy obiektów wchodzących w skład Układu Słonecznego,
- liczy na palcach z pomocą N.,
- zgodnie współdziała z rówieśnikami podczas wspólnych zabaw przy muzyce,
- potrafi wykonać proste improwizacje ruchowe sugerowane przez N.,
- uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
- uważnie słucha instrukcji N. i poprawnie wykonuje polecenia,
- składa ufoludka z elementów, wypowiada się na temat jego wyglądu,
- wykonuje przestrzenny model ufoludka, ozdabia go.

 

 

KALENDARIUM LISTOPAD – GRUPA „NIEDŹWIADKI”

7 LISTOPAD – MUZYKA DLA SMYKA
11 LISTOPAD – NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

14 LISTOPAD – JOGA
18 LISTOPAD – OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA
21 LISTOPAD – DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI

21 LISTOPAD – MUZYKA DLA SMYKA
22 LISTOPAD – DZIEŃ KREDKI
25 LISTOPAD – DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

28 LISTOPAD - JOGA
30 LISTOPAD – ANDRZEJKI

 

W MIESIĄCU PAŹDZIERNIK W GRUPIE NIEDŹWIADKI REALIZOWANE BĘDĄ

NASTĘPUJĄCE BLOKI TEMATYCZNE:

 

I TYDZIEŃ (03.10.22r. - 07.09.22r.)

Temat tygodnia: JAK JESIENIĄ DBAĆ O ZDROWIE?

 • Dbamy o zdrowie
 • Z wizytą u lekarza
 • Witaminy ukryte w przetworach
 • Kwadratowy zawrót głowy
 • Zabawy jesienią

Cele główne:
- rozwijanie mowy,
- zapoznanie z pracą wykonywaną przez lekarza,
- kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych,
- rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego,
- kształcenie poczucia rytmu,
- doskonalenie dykcji i artykulacji,
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- kształtowanie orientacji przestrzennej,
- rozwijanie sprawności manualnej,
- wzbogacenie wiedzy na temat zachowania sprzyjającego zdrowiu.

Cele operacyjne
Dziecko:
- opowiada, co dzieje się na obrazku,
- grupuje zdjęcia produktów spożywczych według kryterium: zdrowe – niezdrowe,
- wymienia czynności wykonywane przez lekarza oraz akcesoria i przybory, których używa on w pracy,
- wymienia skutki nadmiernego spożywania słodyczy,
- powtarza rytmy proponowane przez nauczyciela,
- doskonali umiejętność poprawnego wypowiadania słów,
- uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych ,
- układa i ponosi krążek według instrukcji nauczyciela,
- wykonuje latawca według instrukcji: wydziera, nakleja, ozdabia, koloruje.

 

II TYDZIEŃ (10.10.22r. - 14.10.22r.)

Temat tygodnia: KTO PRACUJE W PRZEDSZKOLU?

 • Zawsze bezpieczni
 • Chcę być nauczycielem
 • Zabawy z moim nauczycielem
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Prezent dla nauczyciela

Cele główne:
- rozwijanie mowy,
- zapoznanie z zawodem nauczyciela,
- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci,
- rozwijanie słownictwa związanego z opisywaniem,
- doskonalenie techniki ruchu,
- doskonalenie dykcji i artykulacji,
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- kształtowanie orientacji przestrzennej,
- zdobywanie informacji na temat rodzajów prezentów, które można wręczyć nauczycielowi,
- rozwijanie umiejętności plastycznych.

Cele operacyjne
Dziecko:
- wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu i obrazka do opowiadania,
- poznaje rolę i zadania nauczyciela,
- uważnie obserwuje obrazki, dostrzega i zapamiętuje zmiany,
- opisuje wygląd postaci,
- orientuje się w przestrzeni podczas zabaw i ćwiczeń przy muzyce,
- doskonali umiejętność wypowiadania słów,
- uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
- układa i podnosi krążek według instrukcji nauczyciela,
- nazywa przedmioty, które można wręczyć jako prezent,
- nakleja i ozdabia serduszko dla nauczyciela.

III TYDZIEŃ (17.10.22r. - 21.10.22r.)

Temat tygodnia: CO MOGĘ ROBIĆ JESIENIĄ?

 • Kalosze i parasol
 • W zdrowym ciele – zdrowy duch
 • Jesienne zawody
 • Jesienny wiatr
 • Rośliny tańczące na wietrze

Cele główne:
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
- zwrócenie uwagi na konieczność dobierania ubioru do warunków atmosferycznych,
- rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego,
- kształtowanie nawyków sprzyjających zdrowiu,
- rozwijanie swobody ruchów,
- doskonalenie dykcji i artykulacji,
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania poleceń,
- rozwijanie sprawności manualnej,
- rozwijanie ciekawości poznawczej.

Cele operacyjne
Dziecko:
- odpowiada na pytania dotyczące treści opowiadania,
- ustawia buty przy odpowiednim obrazku,
- określa na podstawie obrazków, co zdarzyło się wcześniej, a co później,
- wymienia zachowania sprzyjające zdrowiu,
- potrafi wykonać proste improwizacji ruchowe sugerowane przez nauczyciela,
- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
- wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
- maluje liście farbą i odbija je w odpowiednim kolorze,
- uczestniczy w zabawach badawczych, opisuje wpływ wiatru na rośliny.

 

IV TYDZIEŃ (24.10.22r. - 28.10.22r.)

Temat tygodnia: JAKIE PLANY NA JESIEŃ MAJĄ ZWIERZĘTA?

 • Spiżarnia wiewiórki
 • Leśne głosy i odgłosy
 • Przyloty i odloty ptaków
 • Czas zmienić futro na zimowe
 • Pan Jeż

Cele główne:
-
rozwijanie mowy,
- rozwijanie spostrzegawczości i umiejętności manualnych,
- poznawanie jesiennych zwyczajów wybranych zwierząt jesienią,
- rozwijanie umiejętności matematycznych,
- rozwijanie umiejętności improwizacji ruchowych,
- doskonalenie percepcji słuchowej,
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania poleceń,
- poznawanie wyglądu i zwyczajów jeża jesienią,
- rozwijanie umiejętności manualnych.

Cele operacyjne
Dziecko:
- wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu i obrazka do opowiadania na temat wybranych zwierząt i ich sposobów przygotowywania się do zimy,
- koloruje sylwetę wiewiórki,
- wypowiada się na temat życia jesienią wybranych zwierząt,
- przelicza w dostępnym dla siebie zakresie,
- reaguje ruchem na dźwięki grane głośno i cicho,
- reaguje na zmiany w tempie muzyki,
- uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych ,
- słucha uważnie poleceń nauczyciela,
- omawia wygląd jeża na podstawie obrazka, dowiaduje się na temat przygotowania jeża do zimy,
- wykonuje formę przestrzenną jeża.

 

KALENDARIUM PAŹDZIERNIK – GRUPA „NIEDŹWIADKI”

 

3 PAŹDZIERNIK – JOGA
5 PAŹDZIERNIK – DZIEŃ ZWIERZĄT
10 PAŹDZIERNIK – MUZYKA DLA SMYKA
14 PAŹDZIERNIK - UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE Z DNIEM EDUKACJI NARODOWEJ
17 PAŹDZIERNIK – JOGA
24 PAŹDZIERNIK – MUZYKA DLA SMYKA
31 PAŹDZIERNIK – JOGA

 

 

CELE ZAJĘĆ JOGI:
- wzmocnienie mięśnie, zwiększenie elastyczności ciała,
- poprawa równowagi i koordynacji ruchowej,
- rozwijanie sprawności motorycznej,
- utrzymanie prawidłowej postawy ciała, poprzez zwiększenie świadomości i wyczucia własnego ciała,
- zwiększenie wydolności układu oddechowego i krążenia,
- wzmocnienie koncentracji, kreatywności i pamięci oraz rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego.

 

 

WRZESIEŃ 2022

 

I – TYDZIEŃ

Temat tygodnia: CO SŁYCHAĆ W PRZEDSZKOLU

 • Żegnajcie wakacje, witaj przedszkole
 • Nasze przedszkolne zasady
 • Przedszkole nie ma dla nas tajemnic
 • Rozmowy zabawek
 • W grupie siła

Cele operacyjne:
Dziecko:

- wypowiada się prostymi zdaniami na określony temat,
- uważnie słucha opowiadania,
- nazywa i wskazuje poszczególne części ciała,
- stosuje przyjęte reguły zachowania w różnych sytuacjach dnia codziennego,
- reaguje na dźwięk bębenka,
- bierze czynny udział w zabawach,
- uczestnicy w ćwiczeniach ruchowych i wykonuje polecenia,
- układa lub rzuca woreczek wskazany przez N. kierunku,
- rysuje części twarzy (oczy, nos, usta) na kartoniku w kształcie płatka kwiatu, koloruje płatek,
- wymienia zasady z kodeksu przedszkolaka.

II – TYDZIEŃ

Temat tygodnia: JAK BYĆ BEZPIECZNYM?

 • Zawsze bezpieczni
 • Pierwsza pomoc
 • Zadowolone światło zielone
 • Zagrożenia wokół mnie
 • Wiem, jak być bezpiecznym

Cele operacyjne:
Dziecko:

- wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu i obrazka do opowiadania,
- poznaje podstawowe zasady bezpieczeństwa i ich przestrzega,
- zapoznanie z wyposażeniem apteczki pierwszej pomocy i sytuacjami, w których wykorzystuje się apteczkę,
- zna numer alarmowy 112,
- bierze czynny udział w zabawach,
uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych i wykonuje polecenia,
- układa woreczek lub rzuca we wskazanym przez N. kierunku,
- rozpoznaje wybrane znaki drogowe,
- wykonuje przestrzenny model sygnalizatora świetlnego.


III –TYDZIEŃ

Temat tygodnia: JAKIE SĄ MOJE SUPERMOCE

 • Wyginam śmiało ciało
 • Moje zmysły
 • Widzę, czuję, słyszę, smakuję
 • Dzień kropki. Moje zainteresowania i talenty
 • Trudne sprawy i łatwe rozwiązania


Cele operacyjne:
Dziecko:

- wymienia swoje mocne strony,
- odpowiada na pytania dotyczące treści opowiadania,
- wskazuje podstawowe części swojego ciała,
- wykorzystuje zmysły do poznawania przedmiotów i podaje cechy przedmiotów, np. zapach, kolor,
-reaguje na ustalone sygnały,
- bierze czynny udział w zabawach,
- uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych i wykonuje polecenia,
- przyjmuje podczas ćwiczeń prawidłową postawę ciała,
- odpowiada na pytania związane z treścią wiersza,
- wykonuje Zegar emocji.

IV – TYDZIEŃ

Temat tygodnia: CO SIĘ ZMIENIA JESIENIĄ?

 • Oznaki jesieni
 • Coraz mniej liści
 • Śladami jesieni w lesie
 • Jesienne eksperymenty
 • Jesienny ogród i jesienny sad

Cele operacyjne:
Dziecko:

- wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu i obrazka do opowiadania,
- wymienia oznaki jesieni,
- wymienia nazwy drzew, których liście ogląda: klon, kasztanowiec,
- przelicza liście, rozróżnia liście ze względu na kolor, wielkość i kształt,
- odpowiednio reaguje na ustalone sygnały,
- doskonali koordynację słuchowo-ruchową,
- uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych i wykonuje polecenia,
- przyjmuje podczas ćwiczeń prawidłową postawę ciała,
- wymienia i opisuje wybrane owoce i warzywa,
- ozdabia sylwety owoców i warzyw.                       KALENDARIUM WRZESIEŃ -  GRUPA „NIEDŹWIADKI”

19 WRZEŚNIA – JOGA
20 WRZESIEŃ – DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
22 WRZESIEŃ – ZEBRANIE Z RODZICAMI

22 WRZESIEŃ - WARSZTATY ZE ZWIERZĄTKAMI

23 WRZESIEŃ – POWITANIE JESIENI
26 WRZESIEŃ – MUZYKA

28 WRZEŚNIA - SESJA ZDJĘCIOWA
30 WRZESIEŃ – DZIEŃ CHŁOPAKA


Konsultację z wychowawcą grupy „niedźwiadki” w każdy poniedziałek od godz. 15:00 do godziny 16:00.

 

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 5 wydarzeń w tym miesiącu

Imieniny

Imieniny: