Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie "Zielona Dolina"

Deklaracja dostępności

Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie „Zielona Dolina” zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://zielonadolinazmigrod.przedszkolna.net/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • brak mapy placówek medycznych-
  • zdjęcia z wydarzeń częściowo nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • na stronie internetowej ogłoszenia oraz ważne informacje są wyróżniane innym kolorem i powiększoną czcionką

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji w dniu: 2023.02.07

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Sylwia Sułek-Balcerzak, adres poczty elektronicznej dyrektor@zdolina.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 713853159. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie „Zielona Dolina” ul. Czereśniowa 9 posiada:
2 wejścia (główne oraz tylne od strony placu zabaw, przez szatnię)
Wejście główne- dostępne dla osób z niepełnosprawnością, obecny podjazd dla wózków inwalidzkich, na 1 piętro w budynku prowadzą schody
Tylne wejście przez szatnię - dostępne dla osób z niepełnosprawnością, posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, a na 1 piętro prowadzą schody
Przedszkole nie posiada windy.
Przedszkole posiada dwie kondygnacje, aby poruszać się miedzy piętrami trzeba pokonać schody
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
Przedszkole nie posiada tłumacza języka migowego
W odległości 10 metrów od budynku przedszkola znajduje się parking- obecne jest miejsce wyznaczone dla osoby niepełnosprawnej
Do placówki mają prawo wstępu osoby z psem asystującym

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 5 wydarzeń w tym miesiącu

Imieniny

Imieniny: